โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่างมก.และ Kyoto University

  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้โอวาทและแสดงความยินดีต่อคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 17 รายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Kyoto University ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะประมง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ โดยมีนิสิตที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว และวิถีชีวิตใน Kyoto University

  ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนในข้างต้นมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 10-22 มิถุนายน 2562   โดยเป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปีแบบเหย้าและเยือน   เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนในสาขาเกษตร ป่าไม้ เศรษฐศาสตร์เกษตร รวมถึงเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการและการต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

  อนึ่ง Kyoto University เป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่สัญญาที่มีความใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ

facebooktwittergoogle_plus