คณะผู้บริหารเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางเยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Yunan – South Asia and Southeast Asia Education Cooperation Forum ภายใต้หัวข้อ “Regional Internationalization of Higher Education” โดยมี Yunnan University เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ทั้งนี้คณะผู้บริหารยังได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลยูนนาน อาทิ Yunnan University และ Southwest Forestry University เพื่อสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการต่อไปในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus