โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก Kyoto University มี 2 ประเภท ดังนี้

  1. โครงการ Kyoto University International Education Program (KUINEP)

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ โดยเข้าเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ (Special Auditor) ในรายวิชาที่โครงการกำหนด และรายวิชาอื่นๆ ตามความเหมาะสม

—> รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF]

  1. โครงการ Kyoto University General Exchange Program (GE) มี 2 ประเภท คือ

2.1 ประเภท Special Auditor (GEA) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ โดยเข้าเรียนในชั้นเรียนปรกติที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

2.2 ประเภท Special Research Student (GERS) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการทำการวิจัยภายใต้ความดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ Kyoto University

 —> รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF]

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ   1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – กันยายน 2563 

2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – มีนาคม 2564

 

กำหนดการรับสมัคร นิสิตต้องส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

 

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมเพื่อเสนอชื่ออย่างเป็นทางการต่อไป

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF] 
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ [PDF]
–> Form 1_Recommendation Letter [WORD]
–> Form 2_Health Certificate [WORD]
–> Form 3_Certificate of Enrollment [WORD]
–> Form 4_Statement of Purpose (เฉพาะประเภท GE)[WORD]
–> Form 5_Language Proficiency Statement [WORD] 
–> Form 6_Letter of Provisional Acceptance (เฉพาะประเภท GERS) [PDF] 
–>  Application Guideline (AY2020-Spring) [PDF] 
–> A List of KUINEP Courses  
   1. Introduction to Liberal Arts and Sciences  [PDF] 
   2. Application Guideline (FAQ) [PDF] 
   3. Course Catalog_2019 [PDF] 
   4. (reference) Recommended Courses_2019 Spring [PDF] 
   5. (reference) Recommended Courses_2018 Fall [PDF]
facebooktwittergoogle_plus