Summer Courses “Perspectives on Communication and Culture in Taiwan” 2019 @ National Chengchi University, Taiwan

College of Communications, NCCU 

Summer Courses “Perspectives on Communication and Culture in Taiwan”

5th – 12th Aug 2019

 

 ด้วย the College of Communications, National Chengchi University (NCCU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีกำหนดจัดโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภายใต้หัวข้อ “Perspectives on Communication and Culture in Taiwan”สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไต้หวันและการสื่อสารกับนักศึกษาท้องถิ่นไต้หวัน

ทั้งนี้โครงการ “Perspectives on Communication and Culture in Taiwan”, ประกอบด้วยหลักสูตร “Popular Culture in Taiwan” และ “Asian Communication Research Issues” รวมเป็นระยะเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2562 ณ National Chengchi University

ค่าธรรมเนียม

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการ และได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน NT$7,800 เพื่อช่วยเหลือในส่วนค่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายรายวัน ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้นิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 รายละเอียดหลักสูตร

Course 1: Popular Culture in Taiwan (1 credit), covering topics such as “Taiwan Cinema Studies”, “Taiwanese Popular Music and National Identity”, etc.
Course 2: Asian Communication Research Issues (1 credit), covering topics such as “Digital Games and Society”, “Cross-Culture Communication”, “Social Media and Marketing”, etc.

◆  ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2562 (รวม 6 วัน แต่ไม่รวมวันหยุด weekend ช่วงทัศนศึกษา)

◆  18ชั่วโมง/เครดิต (3 ชั่วโมง/วัน)

การลงทะเบียน  

◆ ลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่: https://forms.gle/gQ3GTa622ozHUNZU6

◆  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

▎คุณสมบัติผู้สมัคร  

◆ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

◆ มีสถานภาพเป็นนิสิตและศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-3 (ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา)

facebooktwittergoogle_plus