มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก PCAARRD สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล ไชยแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources – Research and Development  (PCAARRD) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย Dr. Melvin B. CARLOS, Deputy Executive Director for Administration, Resource Management and Support Services, และ Dr. Procy B. SOBREVIÑAS, Supervising Science Research Specialist, Office of the Executive Director-R&D ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของ PCAARRD สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จากนั้น ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เช่น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งโอกาสด้านทุนสนับสนุนต่างๆ  เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักของการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (benchmark best practices in S&T management) ในสถาบันวิจัยของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุสถานะมหาวิทยาลัยวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ การสร้างขีดความสามารถในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยสรุป ทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต คือ Training on Research Management โดยการส่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมหรือเชิญนักวิจัยจาก PCAARRD มาทำการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ผู้บริหารจาก Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources – Research and Development  (PCAARRD) เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  PCAARRD เป็นหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DOST) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่มีภารกิจคือ การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S & T ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเกษตร ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ (AANR)) รวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ PCAARRD เป็นหน่วยงานในด้านการประสานงานการจัดหาทุน และพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ส่วนใหญ่รวมถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ (SUC) ที่ดำเนินการวิจัยทางการเกษตร ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ (AANR)

facebooktwittergoogle_plus