ด่วน !!! เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ AUAP-PIM Global Leadership Program, Thailand

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมนิสิตระดับนานาชาติ AUAP-PIM Global Leadership Program  ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกิจกรรม : AUAP-PIM Global Leadership Program 2019

หัวข้อหลัก : “Next Generation Leader in a Disruptive World”

ระยะเวลากิจกรรม: 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

ผู้จัดงาน: The Association of the Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

สถานที่ : ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี
2. มีความสนใจในการร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อที่กำหนด คือ innovative skills, entrepreneurship, peace, career, cultural diversity, intercultural communication, and key difficulties in global societies
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศในช่วงกิจกรรม และการทัศนศึกษา
นิสิตเข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าประกันชีวิตและสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

วิธีการสมัคร: นิสิตต้องส่งใบสมัคร  พร้อมบรรยายในหัวข้อที่กำหนด (เลือกบรรยายหนึ่งหัวข้อที่สนใจ) และมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 10 สำหรับนิสิตในวิทยาเขตศรีราชา กำแพงแสน และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ส่งมาทางอีเมล์ fro@ku.th โดยมีกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนฯ กองวิเทศสัมพันธ์ 02-942-8725

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> ใบสมัคร [PDF]
–> Proposal GLP [PDF]
–> AUAP-PIM Global Leadership Program [PDF]
facebooktwittergoogle_plus