ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก Kuroshio Science Program จาก Kochi University ,Japan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก Kuroshio Science Program  จาก Graduate School of Integrated Arts and Sciences , Kochi University ประเทศญี่ปุ่น

(ปีการศึกษาเริ่มตุลาคม 2562 และ เมษายน 2563)

Research Fields

1. Marine Bioresource Science

2. Environmental Science

3. Human Health and Medical Science

4. Human Science

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย

– กำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท (เดือนกันยายน 2562 เพื่อเริ่มศึกษาเดือนตุลาคม 2562 หรือ เดือนมีนาคม 2563 เพื่อเริ่มศึกษาในเดือนเมษายน 2563 )

ได้รับการตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาจาก อาจารย์ ของ Kochi University (ใน List รายชื่อที่ให้ไว้)เรียบร้อยแล้ว

– สามารถเดินทางเพื่อเริ่มศึกษาได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ต้นเดือนตุลาคม 62 หรือ ต้นเดือนเมษายน 63)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา

1. Application Fee 30,000 เยน (ประมาณ 9,000 บาท)

2.Entrance Fee 282,000 เยน (ประมาณ 85,000 บาท)

3.Tuition Fee ต่อหนึ่งปี 535,800 เยน (ประมาณ 160,000 บาท)

* Financial Support

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีโอกาสในการสมัครรับทุนต่างๆได้โดยดูรายละเอียดได้ที่

http://www.kochi-u.ac.jp/international/english/student01/scholarships.html

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus