มก. ต้อนรับตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนจาก Tianmen City

  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ให้การต้อนรับคณะตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนจาก Tianmen City สาธารณรัฐประชาขนจีน จำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย LIU CHUNXIA, Municipal Standing Committee of Tianmen City; WANG JIEPING, Secretary of MD; LIU BIN, Director of xx City Merchants Center; HUANG CAITING, Director of Tianmen City Municipal Bureau of Commerce; ZHANG YONG, Secretary of the Committee in DuoBao town; YE ZHONGXUE, Secretary of the Committee in GanYi town; DENG QUANWU, Director of the Tianmen Municipal Museum; WU HUAPING, Director of the HUA FENG Municipal Co-op.; ZHANG PINGAN, GM of Wuhan red days Foods Co., Ltd.; YUAN YONGHONG, GM of Tianmen Xintian Agricultural Development Co., Ltd.; FANG HUI, GM of Hubei Ling Shang agricultural ecology Co., Ltd. และ LI SIYU, Operation  ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น คณะผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนจาก Tianmen City สาธารณรัฐประชาขนจีน ได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Agriculture in Thailand ที่ประชุมได้หารือกันในประเด็นต่างๆ อาทิ โปรแกรมหลักสูตรนานาชาติ (International Programs) และโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Programs) ของคณะเกษตร งานวิจัยและพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านเครื่องจักรขัดสีและคัดแยกข้าว สถานีวิจัยต่างๆของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ด้านชลประทาน การเกษตรแบบผสมผสาน ปุ๋ย การปลูกข้าว และข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น จากนั้น  คณะผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนจาก Tianmen City สาธารณรัฐประชาขนจีน ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรือนแปลงสาธิต ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

  ความเป็นมาของการมาเยือนในครั้งนี้ คือ เพื่อให้ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรใน Tianmen City ซึ่งได้รับเชิญให้เดินทางมาทัศนศึกษาเยี่ยมชม กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการค้าระหว่างจีนกับไทย ภายใต้โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) หรือ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เพื่อขยายเส้นทางการค้า การคมนาคมขนส่งข้ามแดน รวมทั้งการแสวงหาการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม พลังงาน การค้า และการสื่อสาร รวมทั้งด้านอื่นๆ ดังนั้น คณะตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนจาก Tianmen City จึงขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการขั้นสูง และประสบการณ์ด้านการเกษตรในประเทศไทย (advanced management technology and experience of agriculture in Thailand) Tianmen City ซึ่งเป็น 1 ใน 17 เทศบาล ของมณฑลหูเป่ย และเป็นแหล่งของวัฒนธรรมชาโลก ในปี พ. ศ. 2561 มีมูลค่าการส่งออกในภูมิภาครวมทั้งสิ้น 59,115 ล้านหยวน เป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของมณฑลหูเป่ย

facebooktwittergoogle_plus