แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนิสิต มก. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ AIMS

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ดร. กรกิต ชุ่มกรานต์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ Professor Matthew P. Downs ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme

  โดย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานฉลองครบรอบ 10 ปีของการดำเนินโครงการ ASEAN International Mobility for Students Programme หรือ โครงการ AIMS ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประกวดสุนทรพจน์ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ซึ่งการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าว สถาบันการศึกษาสมาชิกจะเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาผู้แทนของสถาบัน เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 10 ปี โดยกำหนดคัดเลือกผู้กล่าวสุนทรพจน์ ระดับประเทศในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นับเป็นโอกาสอันดีที่ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้เข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในวาระสำคัญ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 Prepared Speech หัวข้อ “Promoting Caring and Sharing Communities through Mobility” จำกัดเวลาคนละ 5 นาที  และ ช่วงที่ 2 Impromptu Speech หัวข้อ “Imagine of ASEAN Communities for sustainable development in the next 5 years” จำกัดเวลาคนละ 2 นาที นอกเหนือจากนิสิตผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีสมรรถนะในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และการพูดในเวทีสาธารณะแล้ว นิสิตจำเป็นจะต้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่างๆอีกด้วย

  ทั้งนี้ มีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความสนใจสมัครแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิต มก. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ AIMS Speech Contest 2019 จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. นายคีตพงศ์ นามวัฒน์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 2. นางสาวปาลิตา สายพันธุ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 3. นายวชิรวิทย์ ชัยโส ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 4. นางสาวพัฒน์นรี ยอดเหมือน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 5. นายพลพจน์ ลิเอกวรรณเจริญ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 6. นางสาวกุลพร กฤตจันทสกุล ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
 7. นางสาวเบญจรัตน์ สู่วิทย์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
 8. นายธนกฤต แก้วน้อย ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. นายพิชญุตม์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. นางสาวดารณี แพทยานันท์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 11. นางสาวพันธิตรา ตันติมงคลสกุล ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
 12. นายสหภาพ พาประเสริฐ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  หลังสิ้นสุดการแข่งขัน เป็นการประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท ให้แก่ นายคีตพงศ์ นามวัฒน์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ให้แก่ นางสาวปาลิตา สายพันธุ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000  บาท  ให้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ สู่วิทย์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นคณบดีคณะเกษตร ได้ให้โอวาทและอวยพรให้แก่นิสิตผู้ชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นี้ และขอให้นิสิตผู้แข่งขันทุกท่านประสบความสำเร็จและทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประเทศไทย และไปจนถึงในระดับภูมิภาคต่อไป

facebooktwittergoogle_plus