คณะผู้บริหาร มก. เดินทางเยือนมณฑลเฉิงตู ประเทศจีน

   ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเยือนสถาบันและหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยในมณฑลเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ประสานงานหลัก ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเพื่อศึกษาข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงแพนด้า แล้วเดินทางต่อไปยังสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในมณฑลเฉิงตู ได้แก่ Polus International College และ Chengdu University เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจรจาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น สัตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Chengdu University ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจไว้เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการต่อไปในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus