ประกาศผล KU Photo Contest 2019

กองวิเทศสัมพันธ์ขอขอบคุณผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการฯ โดยมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น 98 ท่าน
มีผลงานทั้งหมด 317 ภาพ และได้มีการตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ณ ห้องประชุม8 โดยมีผลการตัดสินดังนี้

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ในระบบ ภายในไม่เกิน 10 วัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: kuphotocontest@gmail.com โทร.0 2942 8858

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายรอบคัดเลือก KU Photo Contest 2019 https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=17198
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=15739

facebooktwittergoogle_plus