มก. ต้อนรับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

  เมื่อวันพุธที่  5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell DOIDGE เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Andries Francois van STRATEN, Counsellor Mr. Tshelani NDAWONDE, First Secretary และคณะผู้แทนจากสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำของแอฟริกาใต้จำวน 20 ท่าน ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และยังมีจำนวนนิสิตกว่า 7 หมื่นคน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่บุกเบิกการศึกษาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยังมีความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำในต่างประเทศกว่า 300 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติที่เปิดทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆที่ตั้งศูนย์ประสานงาน และอำนวยการอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล

 อนึ่ง คณะผู้แทนจากหลากหลายสถาบันได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงทัศนะเกี่ยวกับการหลักสูตรและการทำการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในแอฟริกา อีกทั้งยังมีความสนใจที่จะริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้สอน การแลกเปลี่ยนนิสิต ไปจนถึงการทำงานวิจัยร่วมและการพัฒนาหลักสูตร Joint Degree และ Double Degree ในอนาคต

  ทั้งนี้ H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell DOIDGE ได้กล่าวขอบคุณและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางการเกษตรซึ่งท่านเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการด้านต่างๆ ต่อไป

facebooktwittergoogle_plus