โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา ( KU Student Ambassador, KUSAm) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

ปัจจุบันนี้ ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ เราไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจากหลากหลายประเทศที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยได้ การมีศักยภาพสากลจะช่วยให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวไปสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจ และมีคุณภาพที่ดียิ่ง เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ในยามที่สำเร็จการศึกษาก้าวพ้นรั้วของมหาวิทยาลัยออกไปแล้ว หรือตลอดจนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตระหนักถึงการสืบสานการพัฒนาคุณภาพสากลของนิสิต ที่ได้ริเริ่มนโยบายและลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador, KUSAm) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา ( KU Student Ambassador, KUSAm) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รูปแบบของโครงการเป็นการบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานทั้งใน และนอกสถานที่ ดำเนินโครงการ กิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษตลอดการฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้เพียบพร้อมทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังผ่านการอบรมแล้วนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนฝ่ายนิสิต ทำงานร่วมกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ การตัอนรับอาคันตุกะต่างประเทศในโอกาสพิเศษต่างๆ การอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา KUSAm ได้ร่วมปฏิบัติงานในการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี และ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต
การจัดโครงการเช่นนี้จะทำให้นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนในการช่วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่นิสิตจะได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ส่วนตน ให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงภายหลังสำเร็จการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว และเกิดความภาคภูมิใจที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันเป็นพลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาภาพลักษณ์ไปสู่ความเป็นสากลยิ่ง ขึ้นไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา ( KU Student Ambassador, KUSAm) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเริ่มต้นการฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลา 5 วัน ทั้งนี้ในแต่ละหัวข้อการอบรมได้ วิทยากรทุกท่านได้นำเสนอการบรรยายร่วมกับ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่นิสิตได้รับจากการเรียน
เริ่มต้นกิจกรรมในช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยกิจกรรม Nice to Meet you & Let’s Break the Ice โดย อาจารย์นฤดล เสมชูโชติ ฝ่ายฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) และการบรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพของนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา” ในช่วงบ่าย โดย อาจารย์พิมพ์ลดา เลิศศิระวัชร์ บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “เสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร – การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” โดย ดร. วัณณนา สุนทรนฤรังสี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรมในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำเที่ยวแบบฉบับนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา” โดย อาจารย์ พิวัฒน์ หิตกร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหรือ Campus Tour โดยออกเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เยี่ยมชมหอประวัติ คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และเยี่ยมชมหอประชุมใหญ่ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและรู้ว่าจะนำทัวร์ในมหาวิทยาลัยอย่างไรในฐานะนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา และฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดี จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์จากนักการทูต สู่ KU Student Ambassadors” โดยวิทยากร อาจารย์วาวไพลิน ช่อวิเชียร นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 ออกเดินทางไปรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) Catering Department Thai Airways International Public Company Limited สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับครัวการบิน บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) นับตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) พร้อมมีโอกาสได้ชิมอาหารรสชาติอร่อยของฝ่ายครัวการบินฯ ต่อจากนั้นในภาคบ่าย นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 ได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาหารและวัฒนธรรมไทย – Bangkok Food Settlement” โดย ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสุนทรียศาสตร์ในรสชาติของอาหารไทย ทั้งกลิ่นหรือความงาม
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เริ่มต้นด้วยการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างมีประสิทธิภาพ”- Social Network for the New Generation โดยวิทยากร อาจารย์สุรชัย Alex สวนทับทิม Manager – Thailand Regional Branch Office, Asian Federation of Biotechnology ควบคู่ไปกับการทำ Active Learning ต่อจากนั้น ในช่วงบ่าย เป็นการทำกิจกรรมการประเมินการอบรมผ่านการนำเสนอของนิสิต โดย อาจารย์ นฤดล เสมชูโชติ พร้อมด้วยพิธีรับมอบประกาศนียบัตรพร้อมเสื้อสามารถ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ได้สิ้นสุดลงอย่างสวยงามและน่าประทับใจ มีนิสิตผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 72 คน จากทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ จากวิทยาเขตศรีราชา ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ และ คณะเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ท้ายสุดจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm) ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในระดับนานาชาติ ในโอกาสต่อๆไป
สุดท้ายนี้ งานสารนิเทศ ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การสนับสนุน โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador, KUSAm) รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ วิทยากร นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 KU Student Ambassador, KUSAm Batch 1 & 2 ที่ทำให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปได้อย่างดี และ พบกันอีกครั้งในปีหน้าสำหรับ นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 3

facebooktwittergoogle_plus