ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

         ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา   และวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ :  วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

           ทั้งนี้ จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.intaff.ku.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8172

 

facebooktwittergoogle_plus