ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายรอบคัดเลือก KU Photo Contest 2019

ประกาศผลรอบคัดเลือกประกวดภาพถ่าย IAD PHOTO CONTEST2019

กองวิเทศสัมพันธ์ขอขอบคุณผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการฯ โดยมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น 98 ท่าน มีผลงานทั้งหมด 317 ภาพ และได้มีการตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากกรรมการผู้เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้

หัวข้อ HAPPY  :> https://qrgo.page.link/4rgmz

…………………………………………………………………..

หัวข้อ PLACE  :> https://qrgo.page.link/Fnnfj

…………………………………………………………………..

หมายเหตุ หากมีข้อทักท้วง  กรุณาส่งข้อทักท้วงมาที่ E-mail: kuphotocontest@gmail.com เท่านั้น
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
…………………………………………………………………..
ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และรับรางวัล ภายในเดือนมิถุนายน 2562
…………………………………………………………………..
รายละเอียดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=15739

Banner-web-2019_Ori

facebooktwittergoogle_plus