มก. ต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Teacher Education ประเทศมาเลเซีย

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร  คณบดีคณะเกษตร  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Teacher Education, Technical Education Campus ประเทศมาเลเซีย จำนวน 21 ท่าน นำโดย Dr. Wan Ameran Bin Wan Mat, Head of TVET Department ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำไปปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาองค์กรต่อไป โดย Institute of Teacher Education, Technical Education Campus ประเทศมาเลเซียมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากิจกรรมการเกษตร ทางด้านพืชผลต่างๆ เครื่องจักรกลการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเกษตร หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Agriculture in Thailand” เพื่อให้ภาพรวมของประวัติศาสตร์โครงสร้าง ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและแนวโน้มปัจจุบันของประเทศไทย การเยี่ยมชมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ผู้สอนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเกษตรและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  Institute of Teacher Education, Technical Education Campus ประเทศมาเลเซีย เป็นหนึ่งใน 27 สถาบันการศึกษาของครู ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย วิทยาเขตแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมครูในด้านการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศมาเลเซีย

  Institute of Teacher Education, Technical Education Campus เกิดขึ้นหลังจากการยกระดับจากวิทยาลัย (ประกาศนียบัตร) เป็นสถาบัน (ปริญญาบัตร) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมาเลเซีย

facebooktwittergoogle_plus