ทุนวิจัย International Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019)

ทุนวิจัย International Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิขาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (๋Japan Society for the Promotion of Science : JSPS) ซึ่งมีความร่วมมือกันภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย และญ๊่ปุน (NRCT-JSPS) มาตั้งแต่ปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยของทั้งสองประเทศให้มีโอกาสในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยอีกด้วย

ในปี 2562 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย International Fellowships for Research in Japan FY2019 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

FELLOWSHIP CATEGORIES

JSPS International Fellowships for Research in Japan

JSPS provides fellowship programs for overseas researchers who have an excellent record of research achievements to conduct collaborative research, discussions, and opinion exchanges with researchers in Japan. The programs are intended to help advance the overseas researchers’ research activities while promoting science and internationalization in Japan.

The “JSPS International Fellowships for Research in Japan” consists of two programs: “Postdoctoral Fellowships for Research in Japan” for young researchers and “Invitational Fellowships for Research in Japan” for mid-career and senior researchers.

More Details : https://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/index.html

facebooktwittergoogle_plus