เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเชิงทัศนศึกษา Tokyo Tech-AYSEAS 2019

Tokyo Tech-Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study Program 2019

โครงการ Tokyo Tech-AYSEAS  ริเริ่มโดย Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตจาก Tokyo Tech และสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ รวม 15 สถาบัน ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงานทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกและสร้างเครือข่ายร่วมกันในระดับนานาชาติ

สถาบันสมาชิก
JAPAN – Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)
THAILAND - Chulalongkorn University, Kasetsart University, King Mongut’s Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut’s University ofTechnology Thonburi, Thammasat University
INDONESIA - Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada
The PHILIPPINES - De La Salle University, University of the Philippines Diliman
SINGAPORE - Nanyang Technological University, National University of Singapore
VIETNAM - Hanoi University of Science and Technology, Ho Chi Minh City University of Technology

 

สถานที่ในการจัดกิจกรรม  :   เมืองจาการ์ตาและบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

 

ระยะเวลากิจกรรม  :  ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 (10 วัน) ประกอบด้วย

(1) เยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น บริษัทของอินโดนีเซียและญี่ปุ่น สถานศึกษาและสถาบันวิจัย

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อหลักที่กำหนด และนำเสนอต่อที่ประชุม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  

  1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถนำเสนอในที่ประชุมได้
  3. สนใจเพิ่มประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษาในต่างประเทศร่วมกันกับนักศึกษาต่างชาติ
  4. พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ประมาณการ)

  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไทย-จาการ์ต้า-ไทย) ประมาณ  5,000 -10,000 บาท
  • ค่าโดยสารรถไฟ (จาการ์ตา-บันดุง-จาการ์ตา)
  • ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ
  • ค่าที่พัก ( รวมอาหารเช้า ) และค่า Field Trip  ประมาณ 13,500 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ AYSEAS และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ งานทุน กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทรศัพท์ 02-9428725

โดยนิสิตที่สนใจสมัครต้องสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัครและ Short Essay ไปที่อีเมล์ ayseas@jim.titech.ac.jp ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร [WORD] และรายละเอียดเพิ่มเติม [PDF]

facebooktwittergoogle_plus