โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

Niigata University Student Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต้องการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่หลากหลายที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการเรียนภาษและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และโอกาสในการพัฒนาตนเองในการมีส่วนร่วมในการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
คณะที่เปิดสอน
 • Faculty of Agriculture
 • School of Health Sciences, Faculty of Medicine
 • Faculty of Education
 • Faculty of Dentistry
 • Faculty of Economics
 • Faculty of Law
 • Faculty of Engineering
 • Faculty of Science
 • Faculty of Humanities
 • College of creative Studies
 • Faculty of Medicine
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 หรือ2 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ของ 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 ตามการคำนวณผลการเรียนของระบบ JASSO (ดูวิธีการคำนวณจากตาราง JASSO GPA. Calculation)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ในช่วงระยะที่เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยน และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแลกเปลี่ยนแล้วต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ดังรายการต่อไปนี้1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)  [PDF ]

2. ใบสมัคร Application Form for the Program for Exchange Students at Niigata University กรอกด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจน [WORD ]

3. Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

4. Letter of Recommendation จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดผู้สมัคร

5. Certificate of the Applicant’s Registration หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

6. สำเนาพาสปอร์ต

7. Health Examination Certificate (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)  [PDF ]

8. Application for a Certificate of Eligibility for Entry into Japan ไม่ต้องติดรูปถ่าย (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)  [EXCEL ]

9. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ยื่นเอกสาร  1 รายการ ดังนี้

 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)

กรณีผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยื่นเอกสาร  4 รายการ ดังนี้

 • เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)
 • เอกสารรับรองเงินเดือน/รายได้ (Income Certificate)
 • เอกสารรับรองการทำงาน (Employment Certificate)
 • เอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Financial Support Statement) (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)  [PDF ]

10. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลั

11. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT และหรือภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) (ถ้ามี)

13. Check list of Items (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)  [PDF ]

ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Niigata University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท/ เดือน
ที่พัก หอพักภายในมหาวิทยาลัย หรือ หอพักภายนอกที่รับรองโดย Niigata University ประมาณ 7,000 บาท/เดือน
กำหนดการรับสมัคร ผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

JASSO Calculation

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Application Guideline English
–> Academic Calendar   School Year 2019 (APR 2019 - MAR 2020)
–> Classes taught in English or Chinese Booklet / School Year 2019
–> Japanese Language Program at Global Education Center School Year 2018
–> General subjects taught in Japanese
–> Exchange students with advanced Japanese language proficiency may also choose to take general subjects taught in Japanese offered for degree-seeking students at Niigata University. 
  Click HERE for Syllabus Search. 
  Click HERE for Syllabus Search Guide.

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plus