การประชุมและนิทรรศการ APAIE 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย Professor Matthew P. DOWNS ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต กิตติชัยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ น.ส. วนิดา กำมณี นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นาย พีรวัฒน์ รัตนถาวรกิติ และนาย ภูวเดช ดวงมณี ศูนย์การศึกษานานาชาติ และ ดร. อันธิกา ธรรมเนียม กองวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมในการประชุมและนิทรรศการประจำปีของสมาคมเอเชีย – แปซิฟิกเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ (APAIE) 2019 ที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

APAIE เป็นหนึ่งในการประชุมและนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่การศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยและสถาบันจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อพบปะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทางในด้านการศึกษาจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาและอำนวยความสะดวกในการร่วมมือของบุคลากรและนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดบูธนิทรรศการในโซนของ “Study in Thailand” ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยอีก 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พบปะกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรและมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่พันธมิตรต่างๆทั่วโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการภาคฤดูร้อนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร และมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่คาดหวัง ในปีพ.ศ. 2563 งาน APAIE 2020 จะจัดขึ้นที่อีกฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ศูนย์การประชุมแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในวันที่ 22-26 มีนาคม 2563

facebooktwittergoogle_plus