โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

Kyoto Institute of Technology Short-Term Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนในรายวิชาและการวิจัยในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs/

คณะที่เปิดสอน
 1. Materials Science (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
 2. Applied Biology (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
 3. Engineering Design (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
 4. Design (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
 5. Fiber Science and Engineering (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา  :   กันยายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖32 ภาคการศึกษา  :   กันยายน 2562 – กันยายน ๒๕๖3
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ณ ม.เกษตรศาสตร์
 2. ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 3. นิสิตที่สมัครรับทุนต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30/3.00 ตามการคำนวณ แบบ JASSO
 4. มีสุขภาพร่างการสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
 5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kyoto Institute of Technology ได้
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ และเมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF ]
 2. Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

2.1 Recommendation Letter (Form B) 1 ฉบับ ลงนามโดยคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดผู้สมัคร [WORD ]

2.2 Recommendation Letter (ไม่จำกัดรูปแบบ) 1 ฉบับ ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์  ผู้สอนรายวิชาของผู้สมัครพร้อมรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัคร

 1. Health Questionnaire (Form C)  [WORD ]
 2. ใบแสดงผลการเรียน (Academic Transcript) 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 3. ใบแสดงสถานภาพนิสิต (Certificate of Enrollment) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. ผลรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เช่น TOEFL/TOEIC/IELTS/SFER/JLPT (ถ้ามี)
 5. Study Plan หรือ Research Plan แผนการศึกษาวิจัย ณ KIT บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
 6. สำเนาพาสปอร์ต
 7. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ขนาด 4×3 ซม. จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ด้านหลัง
 8. Application for International House KIT residence (Form 1-3) [WORD ]
ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในเมือง Kyoto ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท/ เดือน
ทุนสนับสนุน มีโอกาสสมัครทุน JASSO / KIT Scholarship (ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30/3.0 ตามการคำนวณแบบ JASSO) 
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

JASSO Calculation

 

 ***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Application Guidelines [PDF]
facebooktwittergoogle_plus