มก. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกจาก CBSUA ฟิลิปปินส์

  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จำนวน 7 ท่าน และนักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน  22 ท่าน จาก Central Bicol State University of Agriculture (CBSUA) ประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย Dr. Charlito P. CADAG, Dean Graduate School และ Dr. Ana Espejo MIRANA, Dean, College of Development Education ในโอกาสเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก จาก Central Bicol State University of Agriculture ประเทศฟิลิปปินส์ และให้ข้อมูลในภาพกว้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยจากนั้น Dr. Charlito P. CADAG, Dean Graduate School ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือ การหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการศึกษา อาทิ การเยี่ยมชมทางด้านวิชาการและส่งเสริมด้านความเป็นนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ความร่วมมือระหว่างคณะและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ความเป็นไปได้ของโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การเสนอโครงการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกัน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นต้น

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอความร่วมมือ อาทิ การจัดทำ MOU และโครงการจัด Joint Seminar ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง STEM Education ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับ STEM Education คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน

  โอกาสนี้คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอกจาก คณะศึกษาศาสตร์ จาก Central Bicol State University of Agriculture ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Campus Tour) โดยไปเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Central Bicol State University of Agriculture, Philippines เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัด Camarines Sur วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Pili และวิทยาเขตอื่น ๆ ในเมือง Pasacao, Sipocot และ Calabanga มหาวิทยาลัยได้ฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีเมื่อปี พ.ศ. 2561

  Central Bicol State University of Agriculture, Philippines เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนหลักสูตรเกษตร ต่อมาได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2552 CBSUA เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาเกษตร ศึกษาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการจัดการ นอกเหนือจากหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการและวิชาชีพ

facebooktwittergoogle_plus