เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม AC21 IGS 2019 ณ Stellenbosch University ประเทศแอฟริกาใต้

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2019 จาก Stellenbosch University ประเทศแอฟริกาใต้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกิจกรรม :    AC21 International Graduate School (IGS) 2019

หัวข้อหลัก: “Invasion Science for society: hands-on experience of environmental, social and economic impacts of alien species”

สถาบันเจ้าภาพ: Stellenbosch University ประเทศแอฟริกาใต้

รายละเอียดกิจกรรม :   สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันสมาชิก AC 21 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาระดับโลก สำหรับปี 2019 มีวัตถุประสงค์สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจในปัญหาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมประกอบด้วยภาคบรรยายและปฏิบัติ รวมทั้งทัศนศึกษานอกสถาน อาทิเช่น บริเวณ ​​fynbos biome และ the DST‐NRF Centre of Excellence for Invasion Biology ในแอฟริกาใต้ เป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียและกำหนดการ ที่นี่

ช่วงเวลากิจกรรม:   ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร Application Form (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้) [DOC]
  2. Essay ไม่เกิน 1,000 คำ ต้องแสดงแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักการประชุม (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้) [DOC]
  3. Short CV (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้) [DOC]
  4. สำเนาพาสปอร์ต

 ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียมกิจกรรม โดยสถาบันเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารให้นิสิตที่ได้รับคัดเลือกตลอดระยะเวลากิจกรรม ส่วนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

กำหนดการรับสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมายื่นด้วยตัวเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทุนฯ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-942-8725

facebooktwittergoogle_plus