ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการร่วม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และมีแผนจะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชน เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยตลอดช่วงปี 2562 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สปอตประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้อความประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A

ASEAN Infographic (1) ASEAN Infographic (2)

ASEAN Infographic (3)

facebooktwittergoogle_plus