ทุนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์ การสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในทวีปยุโรป ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562 รวมจำนวน 2 ทุน ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท/ทุน ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของบริษัท (บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1. จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

3. หากเป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bam.co.th หรือะ ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครได้ ที่นี่

facebooktwittergoogle_plus