มก. ต้อนรับอุปทูตด้านการเกษตรแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   รักษาการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  ดร.  สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชินศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Willem SCHOUSTRA อุปทูตด้านการเกษตรแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตามในการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

  โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมให้ข้อมูลภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และยังได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการที่โดดเด่นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ อาทิ งานประชุมวิชาการ Thai-Dutch Agriculture and Food Forum 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ในฐานะที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในระดับโลก

  ทั้งนี้ Mr. Willem SCHOUSTRA ได้กล่าวขอบคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเกษตรของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ และการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการกำจัดขยะและการจัดการของเสีย อันเป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งสถานทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสองประเทศต่อไป

  อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ทั้งในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ร่วมกับตัวแทนจากสาขาและภาควิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตนมเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

facebooktwittergoogle_plus