มก.ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.ญ.ดร. ศุภร ทองยวน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค อาจารย์ประจำ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น Professor Dr. Shohei SAKUDA, Dean of Graduate School of Science and Engineering ในการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Teikyo University และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ โดยผู้แทนจาก Teikyo University ประเทศญี่ปุ่นได้เสนอร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาเพื่อให้กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาตรวจสอบ ก่อนที่จะดำเนินการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป

  Teikyo University เป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการ ประกอบด้วยสิบคณะในสามสาขา ได้แก่ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรีใน 10 สาขา Teikyo University มีนักศึกษาประมาณ 24,000 คน ประกอบด้วย วิทยาเขต 5 แห่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองโตเกียว

facebooktwittergoogle_plus