งานประชุมอธิการบดี-การเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 76 ปี มก.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงาน KU Presidents Forum: In Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University ซึ่งเป็นงานประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Universities as Hubs for AI Research and Dvelopment” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุม ท่ามกลางแขกคนสำคัญและอธิการบดีที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศกว่า 50 สถาบัน

  งานประชุมอธิการบดีในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ (Keynote Sessions) ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจำนวน 2 ท่าน ร่วมยินดีและกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)  ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและในการพัฒนาประเทศในภาพรวม ได้แก่ 1) Mr. Brad Birt, Director of Learning Partnerships, Curtin University ออสเตรเลีย ซึ่งกล่าวถึงความนิยมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวงการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมรวม และ 2) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. ซึ่งกล่าวถึงการใช้ Big Data และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศทั้งในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ (smart cities) และเกษตรอัจฉริยะ

  ส่วนที่สองประกอบด้วย Presidents’ Sessions ที่เป็นเวทีเสวนาสำหรับอธิการบดีเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์ โดยภาคเช้ามุ่งอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีจาก University of Miyazaki ญี่ปุ่น และ National Chenchi University ไต้หวัน ร่วมเสวนากับรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในการเสวนา คือ Professor Hajimu Iida จาก Nara Institute of Science and Technology ญี่ปุ่น ภาคบ่ายเน้นกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ในร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมีคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญจาก Vietnam National University of Agriculture เวียดนาม National Taipei University of Technology ไต้หวัน International Institute of Technology (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมอภิปราย ประธานในการเสวนา คือ ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  จากนั้นดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปิดงานโดยนำการอภิปรายสรุปใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความท้าทายและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ 2) โอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และ 3) ปัญหา/อุปสรรคด้านงบประมาณหรือด้านอื่นๆ ก่อนนำผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น. อธิการบดีหรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศร่วมวางพวงมาลา และสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพาไปศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  การจัดงานประชุมอธิการบดีครั้งนี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ

facebooktwittergoogle_plus