KU Happy & Places Photo Contest 2019

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปสื่อ สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้นำเสนอและถ่ายทอดผ่านภาพถ่าย จึงเป็นที่มาของการจัดประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory Photo Contest (KU Happy & Places Photo Contest) ขึ้นครั้งนี้ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น จะสะท้อนเอกลักษณ์ และจิตวิญญาณอันเปี่ยมสุขของชาวเกษตรศาสตร์ นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติต่อไป

รายละเอียดและกติกาในการประกวด

หัวข้อในการประกวด

1. Happy : ความสุข ความสดใส ความสง่างามของนิสิตในทุกวิทยาเขต

2. Place : ทัศนียภาพที่สวยงามและมีความหมายในทุกวิทยาเขต

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด

นักเรียน นิสิต บุคลากร อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ อายุ

ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด

อัพโหลดไฟล์ดิจิตอลนามสกุล Jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 5 Mb/ภาพ โดยสมัครและส่งภาพถ่าย
พร้อมกรอกรายละเอียดของภาพทางระบบออนไลน์  https://goo.gl/CGKpYQ
หรือ  QR CODE ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ

Print

ข้อตกลงในการส่งภาพเข้าประกวด
1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาพ หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

2.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

3.หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

4.ทางผู้จัดกิจกรรมการประกวด มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อการค้ามนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด

5.ทาง มก. มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพที่จัดขึ้น และมีสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทของ มก.

6.ทาง มก. มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่ง ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการภาพ หรือจัดทำสื่อต่างๆ ที่ มก. เห็นว่ามีความเหมาะสม

7. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกภาพ ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของภาพ และ มก.ในฐานะผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ หรือจัดทำสื่อต่างๆ ที่ มก. เห็นชอบ รวมถึงนำภาพลงระบบคลังภาพเพื่อเผยแพร่ให้ก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้างสูงสุด
โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพแต่อย่างใด

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
มกราคม 2562 – ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
– ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว จอ LED เว็บไซต์ และโซเซียลมิเดีย (facebook: เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์)

การคัดเลือกและประกาศผล

คัดเลือกผลงานรอบแรก    เดือนพฤษภาคม 2562 ทาง facebook : เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์
ตัดสินและประกาศผล        เดือนมิถุนายน 2562   ทาง facebook : เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ มก. https://iad.intaff.ku.ac.th

รางวัลการประกวดทั้ง 2 หัวข้อ (Happy & Place)

รางวัลที่ 1 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
รางวัลที่ 2 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
รางวัลที่ 3 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
รางวัลชมเชย หัวข้อละ 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

กรรมการในการตัดสินผลงาน
– อ.สงคราม โพธิ์วิไล    ศิลปินนักถ่ายภาพไทย/ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย
– ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมติของกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
และทุกคำตัดสินของกองประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0 2942 8858   https://iad.intaff.ku.ac.th  email: kuphotocontest@gmail.com

Print

 

facebooktwittergoogle_plus