มก.ต้อนรับคณะเยือนจาก National Dong Hwa University, Taiwan

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหารธุรกิจ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร ทัพไชย ประธานกรรมการหลักสูตรโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) (KIMBA) พร้อมด้วย ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ รองหัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (KUBIM) และ ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ร่วมให้การต้อนรับคณะเยือนจาก National Dong Hwa University, Taiwan จำนวน 4 ท่าน นำโดย Dr. Shu-Ling CHEN, Department of Business Administration, Dr. Juh Wen HWANG, Dr. Chien-Nan CHEN and Mr. Yi-Yun CHEN ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการเข้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง National Dong Hwa University และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร ทัพไชย กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ในขณะเดียวกัน Dr. Shu-Ling CHEN ก็ได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำ National Dong Hwa University และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมือง Hualien อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายของศิลปะและวัฒนธรรม และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทางด้านการบริหารธุรกิจของ National Dong Hwa University

  อนึ่ง ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติที่เปิดทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ อันประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (KUBIM) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (KIMBA) อีกทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบของ Degree และ Non-Degree โดย ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของหลักสูตรนานาชาติที่ส่งเสริมให้นิสิตเดินทางไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ National Dong Hwa University นั้นได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับมหาวิทยาลัยร่วมกันเมื่อต้นปี 2561 ทั้งสองฝ่ายจึงมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างกันต่อไปในอนาคต

  National Dong Hwa University เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ ณ เมือง Hualien ประเทศไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใน 10 สาขาวิชา มีจำนวนบุคลากรกว่า 500 คน และมีจำนวนนิสิตนักศึกษากว่า 10,000 คน

facebooktwittergoogle_plus