พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก. และ RECOFTC

  ตามที่ The Center for People and Forest – RECOFTC ได้เยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอปรึกษาหารือความร่วมมือด้านระบบเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และได้มีการประชุมหารือในคราวต่อๆมา โดยสำนักหอสมุดได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม ได้มีการหารือเรื่องรายละเอียดข้อเสนอแนะและเงื่อนไขในการนำศูนย์  RECOFTC เข้าในระบบเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในข้อเสนอและเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมยินดีลงนามความร่วมมือระหว่างกัน นั้น

  ในการนี้ สำนักหอสมุดจึงได้ประสานงานกองวิเทศสัมพันธ์ในการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ RECOFTC ด้านระบบเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คุณวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คุณนงค์ลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์ สำนักหอสมุด และบุคลากรสำนักหอสมุด  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก RECOFTC – The Center for People and Forests จำนวน 4 ท่าน นำโดย Dr. David GANZ, Executive Director ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างกัน หลังจากการริเริ่มเจรจาหารือความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคาดหวังว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การริเริ่มความร่วมมือและการพัฒนาIระบบเครือข่ายห้องสมุดระหว่างสองหน่วยงานอย่างยั่งยืนอันใกล้นี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านวนศาสตร์ ระบบการยืมหนังสือรวมไปถึงความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การอบรม การฝึกงาน ทุนวิจัย เป็นต้น

  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า RECOFTC เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับป่าไม้ชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในและรอบ ๆ ป่า  450 ล้านคนในเอเชียแปซิฟิก  ในการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า RECOFTC เปิดขึ้นในกรุงเทพฯประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2530 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ (ผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

facebooktwittergoogle_plus