Juntendo University research students – Japanese Government MEXT Scholarship 2019

ด้วย  Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา เพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government MEXT University Recommendation Scholarship) ประจำปี 2562 โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียน ณ Juntendo University ในฐานะนักศึกษาวิจัย (Research Student (non-degree) course) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ graduate programs ของ Juntendo University ได้ที่

http://www.juntendo.ac.jp/english/study.html

http://www.juntendo.ac.jp/english/students.html

ระยะเวลาการให้ทุน: ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2564 (18 เดือน)

ทุนสนับสนุน
1. เงินรายเืดอน โดย MEXT  143,000 JPY/เดือน
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้รับการยกเว้น
3. ค่าเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่นชั้นประหยัด

ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องเตรียมเอกสารตามที่ระบุทั้งหมดสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> MEXT University Recommendation - Application Summary [PDF]
–> Application for MEXT Scholarship [EXCEL]
–> Field of Study and Reseach Plan [WORD]
facebooktwittergoogle_plus