ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ประเทศออสเตรีย

ทุน Ernst – Mach Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2562

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อนิสิตและบุคลากรที่มีความประสงค์จะศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน

2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี

3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน

4. Music-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย หรือนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดของทุน

โปรดศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้จากเว็บไซด์   https://grants.at/en/

หรือ https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

โดยผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องทำการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์จาก https://www.scholarships.at/ เท่านั้น

กำหนดรับสมัคร      ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

facebooktwittergoogle_plus