มก. ต้อนรับคณาจารย์จาก Sindh Agriculture University ปากีสถาน

  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศเลข รัตนวรรณี พร้อมด้วย ดร. รุ่งอรุณ ทิศกระโทก ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ให้การต้อนรับคณาจารย์ จำนวน 4 ท่าน จาก Sindh Agriculture University, TandoJam สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประกอบด้วย Associate Professor Dr. Imran KHATRI, Professor & Chairman, Department of Entomology; Dr. Aijaz Hussain SOOMRO, Professor & Director, Institute of Food Sciences & Technology; Dr. Shahnawaz Mari BALOCH, Professor, Department of Plant Breeding and Genetics; และ Associate Professor Dr. Muhammad Saleem SARKI, Department of Soil จาก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อมูลต่างๆ ในด้านกีฏวิทยา ปฏพีวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง Sindh Agriculture University, TandoJam สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันในอนาคต ต่อมาคณาจารย์จาก Sindh Agriculture University, TandoJam สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาปฐพีวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยหารือด้านวิชาการเกี่ยวกับปฏพีวิทยา และได้นำชมภาควิชาและห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา จากนั้น คณาจารย์จาก Sindh Agriculture University, TandoJam สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ได้ออกเดินทางไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เป็นลำดับต่อไป

facebooktwittergoogle_plus