โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hokkaido University มี 3 ประเภท ดังนี้

1. Hokkaido University Short Term Exchange Program (HUSTEP) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านของสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแล้ว ยังจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับนักศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลก
   รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท HUSTEP  เพิ่มเติม [PDF]

 2. Special Audit Student (SAS) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเรียนรายวิชาในชั้นเรียนปรกติร่วมกับนักศึกษาของ Hokkaido University ด้วยการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ JLPT N2 ขึ้นไป
     รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท SAS เพิ่มเติม[PDF]

3. Special Research Student (SRS) เป็นการดำเนินการทำวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาของ Hokkaido University ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับที่นิสิตศึกษาวิจัยอยู่ในปัจจุบัน
    รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท SRS เพิ่มเติม [PDF]

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ  นิสิตเลือกศึกษาแลกเปลี่ยนได้ 1-2 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย

1 ภาคการศึกษา : กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

2 ภาคการศึกษา:  : กันยายน 2562 –สิงหาคม 2563

 

กำหนดการรับสมัคร ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในกำหนดต่อไปนี้

     โครงการแลกเปลี่ยน HUSTEP          ภายในวันที่ 31 มกราคม  2562

    โครงการแลกเปลี่ยน SAS/SRS         ภายในวันที่ 15 มีนาคม  2562

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ [PDF] 
–> เอกสารปรกอบการสมัคร ประเภท HUSTEP
   1. Cover Page HUSTEP 2019-2020 Application Form (PDF)
   2. HUSTEP Application Form 2019-2020  (PDF or Excel)
   3. Recommendation Letter (PDF)
   4. Certificate of Health (PDF)
   5. Certificate of Enrollment (PDF)
–> HUSTEP 2019-2020 Brochure  [PDF]

facebooktwittergoogle_plus