โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก Kyoto University มี 2 ประเภท ดังนี้

1. โครงการ Kyoto University International Education Program (KUINEP)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ โดยเข้าเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ (Special Auditor) ในรายวิชาที่โครงการกำหนด และรายวิชาอื่นๆ ตามความเหมาะสม

—> รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF]

2. โครงการ Kyoto University General Exchange Program (GE) มี 2 ประเภท คือ
2.1 ประเภท Special Auditor (GEA) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ โดยเข้าเรียนในชั้นเรียนปรกติที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก
2.2 ประเภท Special Research Student (GERS) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการ
ทำการวิจัยภายใต้ความดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ Kyoto University

 —> รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF]

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1 ภาคการศึกษา : ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563
2 ภาคการศึกษา : ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563

กำหนดการรับสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมเพื่อเสนอชื่ออย่างเป็นทางการต่อไป

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ [PDF]
–> Form 5_Language Proficiency Statement [WORD]
–> Form 6_Letter of Provisional Acceptance (เฉพาะประเภท GERS) [PDF]
–> เอกสารประชาสัมพันธ์ [PDF]
–> A_Guide_to_Exchange_Programs_at_Kyoto_University [PDF]
–> A List of KUINEP Courses 2019
   1. About Liberal Arts and Sciences  [PDF]
   2. Application Guideline (FAQ) [PDF]
   3. Liberal Arts and Sciences to learn in ENGLISH 2018 [PDF]
   4. Recommended & Additional Courses 2018 Spring [PDF]
   5. Recommended & Additional Courses 2018 Fall [PDF]
facebooktwittergoogle_plus