*ด่วน* โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ (Spring semester 2019) ณ Middle East Technical University ประเทศตุรกี

ด้วย Middle East Technical University ประเทศตุรกี แจ้งเปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ Erasmus+ KA107 International Credit Mobility (ICM) ในช่วง Spring semester 2019 (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัตินิสิตผู้สมัคร (ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

ระดับปริญญาตรี            

1. ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2-4
2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ในระดับ B1 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท/เอก       

1. ต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Middle East Technical University หรือ
2. ต้องได้รับการตอบรับจากอาจารย์ ณ Middle East Technical University และ ต้องมี จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา, ผู้ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนประจำภาควิชาและหัวหน้าภาควิชา
3. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ในระดับ B1 ขึ้นไป

*โปรดทราบ *            นิสิตที่ได้รับคัดเลือกในโปรแกรม Erasmus+ ICM program จะต้องมีการลงทะเบียนคอร์สเรียนหรือการวิจัย เป็นจำนวน 30 หน่วยกิต ECTS (European Credit Transfer System)


ทุนสนับสนุนที่ได้รับ

1. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ  € 275-1500 (ครั้งเดียวและขึ้นอยู่กับระยะทาง)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ € 800 ต่อเดือน


ที่พัก
                    มีหอพักที่ทันสมัยภายในมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบการสมัคร
    (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังแนบ)

1. Erasmus+ KA107 Student Mobility Application Form [PDF]
2. Tentative Course Plan [PDF]
3. English Proficiency Document [PDF]
4. ใบรายงานคะแนน (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ
5. สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน
6.  Incoming Thesis Student Confirmation สำหรับนิสิตปริญญาโทและเอกเท่านั้น [PDF]

 

วิธีการสมัคร     ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครไปที่อีเมล์ intaff.kucsc@gmail.com   ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ หากนิสิตสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณณัฐพร   ปู่ทับหนู โทร. 042-725042

 

สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เว็บไซต์ของMiddle East Technical University  http://ico.metu.edu.tr/
2. รายละเอียดคอร์ส และ department https://catalog.metu.edu.tr/  และ https://oibs2.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
3. METU Fact Sheet.2018-2019
4. Erasmus+ ICM Quick Reference Guide for Partner Country HEIs_December2016

 

facebooktwittergoogle_plus