ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ASEAN+ ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วย “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ผู้มีสัญชาติไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประเทศอาเซียน ชิงทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่  University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Ochanomizu University, Kagawa Nutrition University และ Waseda Univeristy

เว็บไซต์  http://ajinomotofoundation.or.th
กำหนดการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

คุณสมบัติเบื้องต้น

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ต้องมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
– ต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอสำหรับการทำวิจัย และศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ ของมหาวิทยาลัย
– มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์
–ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด
มูลค่าทุนการศึกษา

a) นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย : 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
b) นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย : 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
c) ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายเต็มจำนวนตามจริง
d) ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น: จ่ายเต็มจำนวนตามจริง (ที่นั่วชั้นประหยัด)

ามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร  ตามไฟล์ด้านล่างนี้

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ประจำปี 2563
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ประจำปี 2563
ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ประจำปี 2563
How to Apply ASEAN+ONE SCHOLARSHIP
facebooktwittergoogle_plus