Hokkaido Summer Institute Program 2019@ Hokkaido University

Hokkaido Summer Institute Program เป็นโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน โดย Hokkaido Summer Institute, Hokkaido University  ประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาการวิจัยที่ทันสมัยของ Hokkaido University ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ และนักวิจัยชั้นนำในระดับนานาชาติจากหลากหลายสาขาวิชา มีการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการนอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว จะได้เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถไปสู่ระดับมืออาชีพ รวมทั้งกิจกรรมและการทัศนศึกษานอกสถานที่ในบรรยากาศภาคฤดูร้อนของเกาะ Hokkaido

กำหนดการศึกษา : มิถุนายน – ตุลาคม 2562  ประกอบด้วย 139 รายวิชา (ระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตร, ระดับบัณฑิตศึกษา 116 หลักสูตร)
และแต่ละรายวิชาเปิดสอนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยประมาณ 1-2 สัปดาห์/ 1 รายวิชา ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/courses/CourseList=ALL)

หรือสามารถศึกษาตามกลุ่มสาขาดังต่อไปนี้

        

        

        

        

        

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียม : 14,800 เยน / 1 หน่วยกิต
2. ค่าที่พัก
3. ค่าอาหาร
4. ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ
5. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1) เป็นนิสิตปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา
2) มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
3) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดของหลักสูตรที่ประสงค์สมัคร
4) ต้องทำประกันสุขภาพตามที่โครงการกำหนด
5) สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการได้

การสมัคร : ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครผ่านเว็บไซต์ https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/applications/signup_login.html

*** ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ***

– เว็บไซต์ : http://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/

– Hokkaido Summer Program 2019_poster

– Hokkaido Summer Program 2019_leaflet

facebooktwittergoogle_plus