มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University

  เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และบุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ท่าน นำโดย Professor Chi GAO, Secretary of Party Committee และคณะผู้บริหาร ได้แก่ Professor Bin LI, Dean of Food Science & Technology College, Professor Wen HU, Vice-Dean of the International College, Professor Xiaoyun XU, Vice-Dean of Food Science & Technology College, Professor Siyi PAN, Director of the State Key Laboratory Professor และ Professor Hao HU, Deputy Secretary of Food Science & Technology College ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ เพื่อเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และHuazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science & Technology) ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย และเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 4 ท่านซึ่งกำลังระดับปริญญาโทที่ศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง มกราคมปีหน้า รวมไปถึงการหารือด้านการแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ สิ่งตีพิมพ์และข้อมูล การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์และนักวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระยะสั้น (3 เดือน) และระยะยาว (12-24 เดือน) การวิจัยร่วมกัน และการประชุมเพื่อการวิจัยร่วมกัน การสนับสนุนทางการเงิน เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ทาง Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระดับมหาวิทยาลัยที่ได้เตรียมไว้มาเสนอเพื่อให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือในทันที และทั้งสองมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบันครั้งนี้ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่างๆในอนาคตอันใกล้นี้

  Huazhong Agricultural University ตั้งอยู่ที่เขตหงฮั่น เมืองหวู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เนิ้อที่วิทยาเขตประมาณ 500 เฮกตาร์มีทะเลสาบอยู่ทางด้านข้างภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่สวยงามสำหรับการวิจัยและการศึกษา Huazhong Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญแห่งชาติ โครงการ “Project 211” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ HZAU มีอายุ 120 ปี มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล National Civilized Unit ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 11 ในบรรดามหาวิทยาลัย 72 แห่งกระทรวงมหาดไทยในการประเมินผลการปฏิบัติงานล่าสุดในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองหวู่ฮั่น

facebooktwittergoogle_plus