Summer Research Program 2019 @ National Tsing Hua University, Taiwan

ด้วย National Tsing Hua University, Taiwan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์และก้าวล้ำในสังคมโลก ได้มีกำหนดจัดโครงการ Summer Research Program โดยเป็นหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมทำการวิจัยเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาจาก College of Engineering  และนอกจากการได้รับประสบการณ์ทางวิชาการแล้ว ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของไต้หวัน

ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในระดับบอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และจะต้องทำการวิจัยภายใต้สาขาวิชาของ College of Engineering ที่ตรงกับความสนใจของผู้สมัคร ซึ่งประกอบด้วย

  • Chemical Engineering
  • Power Mechanical Engineering
  • Materials Science Engineering
  • Industrial Engineering and Engineering Management
  • Nanoengineering and Microsystems
  • Biomedical Engineering

Program Session:

Session I : 10 พฤษภาคม – 11 กรกฏาคม 2562

Session II :  20 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2562

ค่าธรรมเนียม: 

นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนีบมโครงการ และหากได้รับคัดเลือกได้รับทุน Leadership Engineer Leadership (GEL) จะได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไม่เกิน 15,000 เหรียญไต้หวัน และที่พักฟรีในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://eng-en.web.nthu.edu.tw/files/11-1130-3215.php โดยมีกำหนดลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

facebooktwittergoogle_plus