มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NARO, Japan

       เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้แทนจากคณะเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Agricultural and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr. Kazuo KYUMA, President of NARO พร้อมด้วย Dr. Atsuro MATSUDA, Vice-President of NARO and Dr. Marie NISHIMURA, Department of Planning and Coordination ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร. พวงแก้ว ลือหทัยโอภาส นักวิจัย ทำหน้าที่เป็นล่ามและผู้ประสานงาน

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการเข้าหารือและมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางด้านอาหารและการเกษตร โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลในภาพกว้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับประเทศญี่ปุ่น ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำร่วมกันกว่า 200 แห่ง ทั้งนี้ Dr. Kazuo KYUMA ได้กล่าวขอบคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ National Agricultural and Food Research Organization (NARO) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านการเกษตรและอาหารขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และกำลังดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาสังคมการเกษตรของญี่ปุ่นเข้าสู่ยุค 5.0 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และปัญญาประดิษฐ์ (Ai) มีบทบาทสำคัญในการบริหารและจัดการในทุกๆมิติ

         อนึ่ง ดร. ชาญวิทย์ แก้วตาปี จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และจักรกลเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรและการปศุสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้การผสานความร่วมมือกับ NARO จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับแวดวงการศึกษาและการวิจัยทางด้านการเกษตรของประเทศไทย เนื่องจาก NARO มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเข้ากับการเกษตร ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความยินดีที่จะริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในอนาคตอันใกล้ เริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานระหว่างสองสถาบัน

         รายนามผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน

ดร.ปฐมา  จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

 

facebooktwittergoogle_plus