การประชุมวิชาการนานาชาติ the 10th Bilateral Conference KU and NPUST

  เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology ในหัวข้อ “Innovation in Agriculture, Agro-Industry and Agri-business” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวฯ ทั้งสองสถาบันร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเว้นปีสลับการเป็นเจ้าภาพ โดยในครั้งที่ 10 ปีพ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม-เกษตร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการประชุมและการนำเสนอผลงาน ซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ทั้ง Plenary sessions และ Parallel sessions และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  และ การนำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางระยะสั้น 1 วัน เพื่อศึกษาดูงานยังจังหวัดราชบุรี

  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งให้เกียรติเป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเรียนเชิญ Professor Dr. Chung-Ruey YEN, Vice President for Academic Affairs, National Pingtung University of Science and Technology กล่าวคำปราศรัยการประชุม ต่อจากนั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้  คือ เพื่อสร้างโอกาสให้คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและ นิสิต นักศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม-เกษตร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และผลการวิจัยใหม่ ๆ ต่อสาธารณชน และเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและความร่วมมือด้านการวิจัยในภูมิภาคนี้และทั่วโลกต่อไป การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากร มก. รวมถึงผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมโครงการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

  หัวข้อ “Innovation in Agriculture, Agro-Industry and Agri-business” สะท้อนถึงสาระสำคัญของการเกษตรและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในท่ามกลางเศรษฐกิจโลก นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ประกอบการธุรกิจ มักให้ความสำคัญกับการสร้างเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการด้านการเกษตรและสังคมศาสตร์เกี่ยวกับอาหารและนวัตกรรมทางการเกษตรจึงมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น National Pingtung University of Science and Technology และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และผลการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรอันจะส่งผลกระทบต่อสังคมโลกและการมีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับลูกหลานของเราสืบต่อไป

  การประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Pingtung University of Science and Technology เริ่มต้นเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการทวิภาคีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเมื่อปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ตกลงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเว้นปีสลับการเป็นเจ้าภาพ การประชุมทวิภาคีในครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และการประชุมวิชาการนานาชาติในปี พ.ศ. 2561 นี้ เป็นครั้งที่ 10

facebooktwittergoogle_plus