มก. ต้อนรับคณาจารย์จาก Yangon University of Education, Myanmar

  เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร พร้อมด้วย คุณเทียนทอง วชิรวิชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะเยือนจำนวน 5 ท่าน จาก Yangon University of Education ประเทศพม่า นำโดย Dr. Khin Swe OO (Head of Department of Physics), Associate Professor Dr. Yee HTWE (Department of Biology), Dr. Khin Mu Mu HAN (Department of Educational Methodology), Dr. Zaw LATT (Department of Mathematics) และ Dr. Moe Moe HTUN (Department of English) ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งคุณนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวีดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะเดียวกัน คุณเทียนทอง วชิรวิชัย ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพกว้างของมหาวิทยาลัยและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการของ Yangon University of Education

  ทั้งนี้ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ยังได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย (Campus Tour) โดยได้นำคณะเยือนไปสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เยี่ยมชมหอประชุมใหญ่และคณะต่างๆที่เปิดทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อนึ่ง คณาจารย์จาก Yangon University of Education ยังได้เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรจากคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

  Yangon University of Education เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์แห่งแรกของประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1931 เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใน 8 สาขาวิชา และมีจำนวนนิสิตนักศึกษากว่า 27,000 คน

facebooktwittergoogle_plus