2019 Kyoto University Amgen Scholars Research Program in Science & Biotechnology 

Amgen Scholars Program  เป็นโครงการวิจัยที่เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อทำการวิจัยในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ biotechnology ภายใต้คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำ ของ Kyoto University เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งประสบการณ์ในการเข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมเครือข่าย และประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาของโครงการ: ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (Symposium in Singapore : 3-4 สิงหาคม 2562)

ขอบเขตงานวิจัย : biochemistry, bioengineering, biotechnology, chemistry, immunology, microbiology, molecular genetics, and neuroscience.

Amgen Scholars Program ณ Kyoto University

1. เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษาต่างชาติและในประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และยังไม่สำเร็จการศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น  รับรองที่พัก และเงินทุนในช่วงระยะเวลาของโครงการ 180,000 เยน (ประมาณ 54,000 บาท)

3. ในช่วงระยะเวลาเข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการวิจัยและโอกาสในการสร้างเครือข่ายร่วมกับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมการสัมมนาเป็นระยะเวลา 2 วัน

2018 Program   2018 Program   2018 Program   2018 Program    2018 Program   2018 Program

ทั้งนี้นิสิตที่สนใจสมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์: http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/curriculum/amgenscholars/ และดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ ที่นี่    โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

facebooktwittergoogle_plus