International Admission for Graduate School Fall 2019, Korea University

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Korea University สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของ  Korean University มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อรับทุนในโอกาสต่อไป

เว็บไซต์ :  http://graduate2.korea.ac.kr


ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
 : ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

กำหนดการรับสมัคร :

– ทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2562

– ทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 11-29 มีนาคม 2562


Scholarship Program :

Korea Embassy Recommendation — ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]

University Recommendation  — ดาวน์โหลดไฟล์ [PDF]

facebooktwittergoogle_plus