งาน China Education Expo 2018 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ท่านได้แก่ คุณหทัยทรรศ เสมชูโชติ คุณรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ คุณมัณฑนา บุญปู่ วัดจินดากุล และคุณธีร์วรา ธาตุทะนะ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน China Education Expo 2018 (CEE 2018) ระหว่างที่ 23-28 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน 3 เมือง ประกอบด้วย

นครเฉิงตู         วันที่ 23 ตุลาคม 2561   ณ โรงแรม Chengdu CYNN Hotel

นครกว่างโจว     วันที่ 25 ตุลาคม 2561   ณ โรงแรม Shanghai-La Hotel Guangzhou

นครเซี่ยงไฮ้       วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ Hall 4,B1 Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center

  โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 150 บูธ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศและสถาบันสอนภาษา มีมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 การจัดนิทรรศการทางการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากชาวจีนและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ปกครองที่ต้องการรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษาของสถาบันชั้นนำต่างๆ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรและสาขาที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตามลำดับ โดยข้อมูลที่นักศึกษาให้ความสนใจสอบถามนอกเหนือจากข้อมูลหลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระยะสั้นในรูปแบบ Short Course ซึ่งรวมไปถึงการฝึกงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจในการศึกษาต่อในรูปแบบของ Double Degree เป็นต้น

facebooktwittergoogle_plus