มก. ต้อนรับเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

  เมื่อวันศุกร์ที่  2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   รักษาการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  ดร.  สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kees Pieter RADE เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตามในการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร

 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนนิสิตนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่บุกเบิกการศึกษาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของประเทศเนเธอร์แลนด์ในสาขาวิชาการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่ง H.E. Mr. Kees Pieter RADE ก็ได้กล่าวขอบคุณและให้ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทยในความร่วมมือด้านการวิจัยทางด้านการเกษตร โดยได้กล่าวถึงนโยบายในปัจจุบันของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพอากาศและการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

  ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือร่วมกันถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Wageningen University and Research Center (UR) ที่มีความโดดเด่นทางด้านวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร โดยการจัดประชุม Thai-Dutch Agriculture and Food Forum 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 นับเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นในการทำงานร่วมกันระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการเกษตรและอาหารต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์กำลังวางแผนที่จะจัดงาน The Netherlands – Thai Sustainable Livestock Value Chain Conference 2019  ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นผู้จัดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน

 โดยสรุป ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังที่จะเห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศในภายภาคหน้า ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อไป

facebooktwittergoogle_plus