มก.ลงนาม MOU กับ University of Coimbra โปรตุเกส

  เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Antonio J. FIGUEIREDO, Dean of Faculty of Sports Sciences and Physical Education และ Dr. Jose Pedro FERREIRA, Vice-Dean of Faculty of Sports Sciences and Physical Education, University of Coimbra ประเทศโปรตุเกส ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

  โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพกว้าง พร้อมชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน Dr. Antonio J. FIGUEIREDO ก็ได้กล่าวขอบคุณและเน้นย้ำถึงความสำคัญของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยทำให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวนิสิตและมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆกัน ด้วยเหตุนี้การผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University of Coimbra ผ่านการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันที่มีความครอบคลุมและมีความหลากหลายในสาขาวิชา

  อนึ่ง Dr. Antonio J. FIGUEIREDO ยังได้ให้การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ University of Coimbra ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1290 เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ และมีจำนวนนักศึกษากว่า 23,000 คน โดย University of Coimbra มีความมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และร่วมกันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกผ่านหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันในอนาคต

 

facebooktwittergoogle_plus