บรรยายพิเศษทุนการศึกษาฝรั่งเศส “Campus France Tour 2018”

          เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่องทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2018” และกล่าวต้อนรับ Dr. Guillaume DA, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation, Embassy of France พร้อมด้วยบุคลากรจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย ที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสในข้างต้น

        โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร ได้กล่าวนำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์กร Campus France ประเทศไทย ที่มีร่วมกันมากว่า 30 ปี ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับตนเองเข้าสู่ความเป็นสากลผ่านการได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ Dr. Guillaume DA ก็ได้กล่าวเสริมถึงความสัมพันธ์อันดีในข้างต้น และเน้นยำถึงความสำคัญของการศึกษาทางด้านภาษาฝรั่งเศส ซึ่งในปัจจุบันเป็นภาษาที่มีจำนวนประชากรใช้สื่อสารมากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก

         อนึ่ง คุณพลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย ได้เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ระบบการศึกษา การรับสมัครทุนประเภทต่างๆซึ่งสามารถรองรับนิสิตนักศึกษาจากทั่วโลก ผ่านทางการนำเสนอวีดีทัศน์และเอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ที่สนใจสามารถซักถามข้อสงสัยและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีการเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลจากประเทศฝรั่งเศสที่สร้างความสนุกสนานและให้เกร็ดความรู้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างดี

        การบรรยายพิเศษเรื่องทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีจำนวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน

facebooktwittergoogle_plus